Electro Deionization Unit

Đơn vị khử ion điện
Quá trình xử lý loại bỏ các loài có khả năng ion hóa khỏi chất lỏng bằng phương tiện hoạt động bằng điện