Mixed Bed Type

Loại giường hỗn hợp
Quá trình hấp thụ hàm lượng khoáng chất của các ion trong nước 
Công suất chảy từ 1 m3 / h