MT1 – 200

MT1 – 200

Bộ phận này cung cấp hướng dẫn đốt cho lò hơi

dựa trên thông tin nhận được từ bộ điều khiển áp suất.