REVERSE OSMOSIS UNIT (MRO)

ĐƠN VỊ OSMOSIS REVERSE (MRO) MRO
nhỏ 200 – 800 L / giờ 
MRO trung bình 1000 – 4000 L / giờ 
MRO lớn 10 – 30 m3 / giờ